Du học Tin Tức Lao Động

Tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến cung cầu lao động ở khu vực nông thôn

Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nưc hưng cơ bn tạo ra cầu lao động ny ng ln cho khu vc nông thôn. Lch sử phát triển các nưc trên thế gii đã khng định: Không ng nghip thì không có cách o khác đ tạo thêm ng ăn việc làm. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa đi vi bt k ai trên thế gii này, đặc biệt là đối vi nhng ai đang chịu s phận là k n thất nghiệp trong ng nghip hay thất nghiệp hoàn toàn nơi khác

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá tạo cơ hội việc làm cho ngưi lao động nông thôn, bi lẽ :

Thứ nhất, quá trình CNH, HĐH vi việc đổi mi và sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại, đó là điều kiện tiên quyết cho việc to lập ra nhng khối lưng ln việc làm cho ngưi lao động. việc sử dụng máy móc cơ sở thiết lập ra nhng nghiệp va và nhỏ và là cơ sở để nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập và việc làm.

 

 

You may like