Du học Việc Làm Nước Ngoài

Vai trò của văn hóa Doanh nghiệp ( phần 2)

VHDN tạo nên sự ổn định của tổ chức Với những giá trị và các nguyên tắc, những quan niệm của các thành viên của doanh nghiệp sẽ dựa vào đó để xác định hành vi, phong cách ứng xử, cách thức tiến hành công việc. Điều này tạo nên sự ổn định trong nội bộ tổ chức, mọi hoạt động được tiến hành theo một trình tự hợp lý.

VHDN tạo nên bản sắc của doanh nghiệp Trong xu thế toàn cầu hóa, bên cạnh những thuận lợi như thị trường rộng mở, cơ hội tiếp xúc với công nghệ cao, mở mang tri thức… các doanh nghiệp còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ bên ngoài. Muốn có thể tồn tại và phát triển bên cạnh các doanh nghiệp này, không có cách nào khác các doanh nghiệp phải tạo ra được những khác biệt về văn hóa, điều mà không doanh nghiệp nào có thể dễ dàng cạnh tranh.

VHDN ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược và cùng đồng hành phát triển theo doanh nghiệp VHDN có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp thông qua việc chọn lọc thông tin thích hợp, đặt ra những nguyên tắc, tiêu chuẩn theo giá trị của doanh nghiệp. Mỗi chiến lược đưa ra cần có sự phù hợp với VHDN hiện thời. Hoạch định chiến lược đúng sẽ giúp cho các thành viên phát huy được ở mức cao nhất vai trò của họ trong doanh nghiệp đồng thời khẳng định giá trị của VHDN. VHDN tạo nên sự cam kết chung, vì mục tiêu và giá trị của bản thân doanh nghiệp Một doanh nghiệp có văn hóa mạnh tức là đã tạo ra được sự thống nhất và tuân thủ cao của mọi thành viên đối với tổ chức, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của tổ chức. Từ đó các cấp lãnh đạo và các nhân viên có chung một cam kết, mục tiêu, một mục đích phát huy các giá trị VHDN.

Tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Hiệu quả kinh doanh chỉ có thể đạt được khi có sự tham gia tuyệt đối và có trách nhiệm của tất cả các thành viên. Khi một tập thể có sự công tác toàn diện của mọi người, mọi ban ngành thì việc sản xuất hay kinh doanh sẽ có những bước đột phá, năng suất tăng nhanh nhất lượng hàng hoá tốt và đem lại sự thoả mãn tối đa cho khách hàng. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được nâng cao khẳng định tính tích cực của VHDN trong việc thúc đẩy

You may like