Du học Việc Làm Nước Ngoài

Giải quyết việc làm vùng nông thôn Thanh Hóa

single image

Thanh Hoá là một tỉnh nông nghiệp là chủ yếu, với dân số hơn 3,6 triệu người, 80% dân số sống ở nông thôn, nguồn lao động dồi dào (hơn 2 triệu người) chiếm trên 50% dân số trung bình của tỉnh. Tuy có số lượng lao động đông nhưng chất lượng nguồn lao động còn thấp chưa đáp ứng với yêu cầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thanh Hoá còn là tỉnh nghèo, chậm phát triển, tài nguyên thiên nhiên đa dạng nhưng không nhiều và khó khai thác, thiếu vốn, kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 3 vạn người đến tuổi lao động chưa có việc làm, chưa kể số lao động của năm trước chuyển sang, tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn rất lớn, mới sử dụng 70% quỹ thời gian làm việc trong năm.

diện mạo mới vùng nông thôn Thanh Hóa
Diện mạo mới vùng nông thôn Thanh Hóa

Để giảm sức ép lao động và việc làm, những năm qua Thanh Hoá đã tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến như: mía đường, vùng cây nguyên liệu sản xuất giấy; bảo vệ, chăm sóc, trồng rừng; đầu tư đánh bắt xa bờ; đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ, hải  sản, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm; khôi phục làng nghề truyền thống và phát triển ngành nghề mới; phát triển thương mại dịch vụ…Hàng năm đã tạo ra việc làm mới cho trên 10 vạn lao động, là một trong những tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Cụ thể như sau:

– Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng các cấp, các ngành trong tỉnh luôn xác định giải quyết việc làm là một chương trình kinh tế-xã hội quan trọng, coi đó là yếu tố quan trọng góp phần  quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

– Cùng với nhà nước, Thanh Hoá đã xây dựng được các văn bản pháp quy tạo điều kiện cho việc thực hiện các quan hệ lao động trong cơ chế thị trường, thuê mướn lao động, sử dụng lao động dược dễ dàng hơn.

– Các tổ chức chính trị như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… đã tích tham gia giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất.

– Thông qua giải quyết việc làm, các chương trình kinh tế  – xã hội đã được thực hiện có hiệu quả thiết thực. Huy động được các nguồn lực đa dạng, đầu tư cho phát triển kinh tế, tạo mở việc làm.

– Đã phát triển nhiều hình thức, mô hình tổ chức giải quyết việc làm phong phú, đa dạng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đã xuất hiện nhiều những điển hình, nhân tố mới, góp phần tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động.

–  Tập trung đào tạo nghề cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là ở các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, khôi phục ngành nghề truyền thống, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia mở cơ sở dạy nghề.

You may like