Du học Việc Làm Trong Nước

Mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động ở Việt Nam

single image

Qua phân tích thực trạng của TTVL và TTLĐ ở nước ta như trên cho thấy giữa TTVl vàTTLĐ có mối quan hệ qua lại lẫn nhau.TTVL đã hình thành và phát triển giúp giải quyết lượng khá lớn lực lượng lao động. Hàng năm đã tạo ra gần một nghing chỗ làm việc cho nền kinh tế quốc dân.với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình kinh tế đặc biệt là các loại hình doang nghiệp ngoài quốc doanh và kinh tế hộ gia đình đã tạo ra nhiều việc làm mới tù việc làm mang tích chất giản đơn đến phức tạp phù hợp với trinhg độ chuyên môn của lực nlượng lao động. Tuy nhiên, số việc làm moéi được tạo ra vẫn chưa đắpngs đầy đủ cho lực lượng lao động dồi dào. Hàng năm số người chưa có việc làm vẫn còn khá cao, tỷ lệ thất nghiệp luôn dao động từ 5 – 7%.

Số lao động chưa có việc làm giảm qua các năm nhưng vẫn còn tương đối cao. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị vẫn cón khá lớn đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp ttrá hình cao mà phần lớn là ở nông thôn và những người nông thôn ra thành thị tìm việc làm. Đó chỉ là những công việc tạm thời, bán thời gian. Nước ta tỷ lệ thất nghiệp còn cao là do lực lượng lao động trên TTLĐ được đào tạo còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu việc làm trên TTVL. Trong số lao động có trình độ chuyên môn được đào tạo vẫn còn chưa phù hợp với ngành, nghề, công việc, sinh viên ra trường thường làm việc trái ngành, nghề đào tạo.

Hiện nay, mối quan hệ giữa TTVL và TTLĐ đã chặt chẽ hơn. Giữa hai thị trường đã có sự liên kết thông qua nhiều  hình thức khác nhau trong đó quan trọng nhất là hệ thống thông tin đã phát triển, giúp người lao động trên TTLĐ có đầy đủ thông tin về việc làm trên TTVL, ngược lại TTVL cũng đã bắt kịp diễn biến về TTLĐ từ đó có các biện pháp để tạo việc làm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

You may like